Algemene voorwaarden

April Tea C.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen ‘Algemene

Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten

van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of huurkoop en/of bruikleen van

April Tea (hierna te noemen ‘April Tea’), een en ander voor zover hiervan niet

door ‘April Tea’ en de afnemer (hierna te noemen ‘Afnemer’) gezamenlijk uitdrukkelijk

en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Door Afnemer gehanteerde algemene- of andere voorwaarden zijn niet van

toepassing. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende of aanvullende

bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover

die door April Tea schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Door de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden stemt Afnemer tevens in

met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle toekomstige

overeenkomsten tussen April Tea en Afnemer. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden

van toepassing op eventuele duurrelaties die zijn ontstaan tussen April Tea en Afnemer.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten van April Tea zijn vrijblijvend en gebaseerd

op de op dat moment geldende prijzen.

2.2 Overeenkomsten tussen April Tea en Afnemer komen tot stand zodra April Tea een

order van Afnemer heeft aanvaard of zodra April Tea is begonnen met de uitvoering van

de order.

2.3 Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod

wordt door Afnemer aanvaard, heeft April Tea het recht het aanbod tot twee dagen na

ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De prijzen van April Tea zijn overeenkomstig de meest recent vastgestelde

prijslijsten en zijn zij exclusief emballage, vervoer, verzekeringen, installatie, BTW,

invoerrechten en andere belastingen en heffingen.

3.2 Prijswijzigingen (ook voor (ver)huur/bruikleen) door April Tea zijn toegestaan. Dit

geldt onder meer als door verhoging van BTW en/of andere belastingen en/of

heffingen dan wel wijziging van voorschriften van de overheid, wisselkoersen of

andere oorzaken, de kostprijs een verhoging ondergaat. April Tea zal dit tijdig aan

Afnemer kenbaar maken.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling door of namens Afnemer dient te geschieden middels storting of

overmaking op een door April Tea aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen

na factuurdatum. De op de bank- of giroafschriften van April Tea aangegeven valutadag

wordt aangemerkt als dag van betaling.

4.2 April Tea is ten allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, zekerheidsstelling of

onmiddellijke contante betaling op het moment van levering te eisen, in welk geval

Afnemer gehouden is daaraan te voldoen.

4.3 Afnemer is niet bevoegd enige al dan niet betwiste schuld aan April Tea te

verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van April Tea aan Afnemer, of om de

betaling van een schuld aan April Tea op te schorten. 4.4 Elke betaling van Afnemer wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van

eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan

wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur,

onafhankelijk of bij de betaling iets anders is vermeld.

4.5 Indien Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij van

rechtswege in verzuim en is al het verschuldigde jegens April Tea zonder nadere

sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met een rente van

2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor

een gehele maand rekenend.

4.6 Alle buitengerechtelijke kosten welke door April Tea worden gemaakt om tot incasso

van de door Afnemer verschuldigde bedragen te geraken of om nakoming van een

andere verplichting van Afnemer af te dwingen, zijn voor rekening van Afnemer. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde

som, met een minimum van Euro 250,-, een en ander onverminderd het recht van

April Tea op vergoeding van de werkelijke kosten indien deze hoger blijken.

4.7 Afnemer is gehouden om alle gerechtelijke kosten, waaronder kosten van

juridische bijstand door advocaten, gemachtigden of deurwaarders, te voldoen, ook

indien en voorzover deze niet in rechte zijn toegewezen, die door April Tea zijn gemaakt

om nakoming door Afnemer van zijn verplichting jegens April Tea af te dwingen, tenzij

April Tea in rechte volledig in het ongelijk is gesteld en daarbij is veroordeeld om de

proceskosten van Afnemer te vergoeden.

4.8 Alle vorderingen van April Tea op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, zullen

onmiddellijk opeisbaar worden indien:

A. Derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Afnemer en/of

op diens producten beslag leggen,

B. Afnemer surséance van betaling aanvraagt,

C. Het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken,

D. Afnemer een betalingsregeling treft met één van zijn crediteuren, of op andere

wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn,

E. Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie,

F. Afnemer wordt omgezet of voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of

feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land,

G. De directe of indirecte zeggenschap in het bedrijf van Afnemer wordt

overgedragen aan een derde, of de directie van Afnemer wijzigt,

H. Afnemer overlijdt of onder curatele wordt gesteld,

I. Afnemer de rechten uit deze overeenkomst aan een derde overdraagt.

Artikel 5 – Levering en risico-overgang

5.1 Leveringen door of namens April Tea vinden plaats Franci Inclusief Rechten (DDP),

conform het daarover bepaalde in de in 2010 door de Internationale Kamer van

koophandel gepubliceerde versie van de Incoterms.

5.2 Vervroegde aflevering of deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Afnemer is

verplicht om een dergelijke aflevering c.q. deellevering van April Tea te aanvaarden en

in ontvangst te nemen. Deelleveringen kunnen als afzonderlijke levering worden

gefactureerd.

5.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere

aanwijzing door Afnemer aan April Tea is verstrekt, door April Tea bepaald, zonder dat

April Tea hiervoor enige vorm van aansprakelijkheid zal dragen. Eventuele specifieke

wensen van Afnemer inzake transport, verzending of verpakking e.d. worden slechts uitgevoerd indien Afnemer heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen

en na schriftelijke instemming April Tea.

5.4 [Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale

termijn. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Afnemer geen duidelijke

afleveringsinstructies heeft gegeven of andere gegevens c.q. handelingen vereist

voor de levering niet heeft verstrekt c.q. verricht, dan wel omdat zich een niet aan

April Tea toe te rekenen omstandigheid heeft voorgedaan, die levering binnen de

levertijd verhinderde, zal de levertijd in ieder geval worden verlengd met de tijd dat de

uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.]

5.5 Indien een levertijd wordt overschreden is Afnemer nimmer gerechtigd tot

vergoeding van enige directe of indirecte schade, noch tot ontbinding van de

overeenkomst of opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de

overeenkomst, dan wel enige andere vereenkomst, tenzij de overschrijding van de

leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden

gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. In het geval de overschrijding van de

leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden

gevergd dat de overeenkomst in stand blijft, is de Afnemer gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Afnemer overigens gerechtigd is tot

schadevergoeding.

5.6 Vanaf het moment van levering zijn de producten voor rekening en risico van

Afnemer.

Artikel 6 – Reclame

6.1 Reclames terzake van gebreken van door April Tea geleverde producten moeten

binnen 3 dagen na de levering schriftelijk bij April Tea worden ingediend, op straffe van

verval van alle mogelijke aanspraken jegens April Tea. Met het oog op het bewijs als

bedoeld in artikel 6.2 is Afnemer verplicht de geleverde producten direct na de

levering te controleren en geconstateerde gebreken terstond aan April Tea te melden

en, indien van toepassing, op vervoersdocumenten te (doen) aantekenen.

6.2 Indien naar het oordeel van April Tea terecht is gereclameerd over een door April Tea

geleverd product, en Afnemer eveneens naar het oordeel van April Tea voldoende

bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek als bedoeld in artikel 6.1 reeds bestond

ten tijde van de levering, zal April Tea steeds naar eigen keus het gebrekkige product

kosteloos vervangen of de Afnemer een korting verlenen met betrekking tot het

geleverde product.

6.3 Producten waarover is gereclameerd, kunnen niet geretourneerd worden aan

April Tea, tenzij April Tea hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft

gegeven;

6.4 In geen geval geeft een eventuele reclame Afnemer het recht om zijn

verplichtingen jegens April Tea op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of zijn

eventuele schade op April Tea te verhalen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.6 behoudt April Tea zich de eigendom voor

van alle aan Afnemer geleverde producten totdat de factuur voor alle producten en

geleverde diensten geheel is voldaan.

7.2. Deze voorbehouden eigendom blijft gelden indien April Tea jegens Afnemer

vorderingen krijgt wegens tekortschieten van de Afnemer in één of meer van zijn

verplichtingen jegens April Tea. 7.3. Op alle producten door April Tea in bruikleen en/of huur(koop) aan Afnemer

geleverd, blijft het eigendomsvoorbehoud van April Tea onverminderd gelden. Enkel en

alleen als door April Tea tot verkoop van de producten aan Afnemer is besloten en de

factuur door Afnemer volledig is voldaan, zal de eigendom overgaan op Afnemer.

7.4 Zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het Afnemer niet

toegestaan deze producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

7.5 Indien ten laste van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd,

dan wel surséance van betaling is verzocht, het faillissement van Afnemer is

aangevraagd of Afnemer een betalingsregeling treft met één van zijn crediteuren, is

Afnemer verplicht de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zo spoedig

mogelijk aan April Tea terug te leveren, en is April Tea gerechtigd de aan Afnemer

geleverde producten terug te nemen.

7.6 Afnemer dient de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust te

verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s,

waaronder in ieder geval begrepen een inboedel- en handels voorraadverzekering

die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade.

7.7 Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met

April Tea gesloten overeenkomst, of indien April Tea goede gronden heeft te vrezen dat

Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit een

overeenkomst, of indien derden rechten pretenderen met betrekking tot de

producten, is April Tea bevoegd de aan Afnemer geleverde producten terug te nemen,

voor rekening en risico van de Afnemer.

7.8 Voor het geval April Tea de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan April Tea,

of aan een door April Tea aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden

waar de producten die eigendom zijn van April Tea zich bevinden en die producten

terug te nemen.

7.9 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door April Tea geleverde,

onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, daarop rechten willen vestigen

of daarop beslag willen leggen, dient Afnemer April Tea direct nadat hij hiervan kennis

heeft genomen op de hoogte te stellen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 April Tea is niet aansprakelijk jegens Afnemer voor schade, daaronder begrepen

bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, als gevolg van tekortkoming uit een

overeenkomst met Afnemer of schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen

jegens Afnemer, of schade die anderszins is ontstaan, tenzij de schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van April Tea of zijn (leidinggevende)

werknemers. April Tea is evenmin aansprakelijk voor schade die kan worden

toegerekend aan een handelen of nalaten van de Afnemer of een derde die door de

Afnemer is ingeschakeld.

8.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van April Tea in alle

gevallen beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs van de producten, of, indien lager,

tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van April Tea wordt gedekt en

in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

8.3 Afnemer is op eerste verzoek van April Tea verplicht om producten die Afnemer op

de markt heeft gebracht en die gebrekkig blijken te zijn, onmiddellijk terug te nemen

(recall actie).

Artikel 9 – Verplichtingen van Afnemer en vrijwaring

9.1 Alle door April Tea in het verkeer gebrachte goederen mogen uitsluitend,

onbeschadigd en onvermengd, worden verhandeld in de originele verpakking.

9.2 In het geval dat de producten bestemd zijn voor klanten buiten Nederland is

Afnemer verplicht om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor verkoop

buiten Nederland, met name -doch niet uitsluitend- met betrekking tot de in dat land

geldende regelgeving ten aanzien van handels-, product aansprakelijkheids- en

(voedsel)veiligheidsvoorschriften, alsmede de in het betreffende land geldende

warenwet en andere regelgeving inzake de samenstelling van de producten.

9.3 April Tea geeft adviesprijzen voor de (door) verkoop door Afnemer aan derden.

Afnemer is niet verplicht deze adviesprijzen te hanteren, maar zal wel dusdanige

prijzen hanteren dat daardoor het beeld dat April Tea schept middels marketing en

promotie niet geschaad wordt en de goede naam en reputatie van April Tea geen

gevaar loopt.

9.4 Afnemer vrijwaart April Tea voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden

voorzover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door Afnemer

van de Algemene Voorwaarden of andere voorschriften van April Tea. Tevens is

Afnemer gehouden alle schade te vergoeden die April Tea in een degelijk geval lijdt,

waaronder schade aan de goede naam en reputatie van April Tea.

Artikel 10 – Ontbinding en opschorting

10.1 Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens April Tea niet nakomt,

of April Tea vreest dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, het faillissement

van de Afnemer wordt aangevraagd, Afnemer surséance van betaling aanvraagt,

overgaat tot liquidatie of ontbinding (al dan niet vrijwillig) van zijn onderneming, zijn

bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd

en/of een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere

wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is April Tea gerechtigd om (i) zijn verplichtingen

jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn

verplichtingen jegens April Tea volledig is nagekomen, en/of (ii) de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechtelijke tussenkomst,

door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze

jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, onverminderd het

recht van April Tea om volledige schadevergoeding te vorderen.

10.2 Behoudens voor zover in deze Algemene voorwaarden anders is bepaald, is de

bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van overeenkomsten tussen April Tea en

Afnemer op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijke Wetboek uitgesloten.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke

van de wil van April Tea onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid

ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die

nakoming van de overeenkomt met Afnemer geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk

verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: transportmogelijkheden, brand,

ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer, en ernstige storingen in het

bedrijf April Tea zoals staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede

de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming

van de leveranciers van April Tea of door April Tea ter uitvoering van de overeenkomst

ingeschakelde personen of producten. 11.2 In geval van overmacht is April Tea gerechtigd, naar eigen keuze, zijn

verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met

Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat April Tea schadeplichtig wordt

jegens de Afnemer.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de

producten geproduceerd, verkocht en geleverd door April Tea blijven eigendom van

April Tea. Daaronder zijn mede begrepen octrooirechten, merkenrechten,

auteursrechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, datarechten en

exclusieve licentierechten. De levering van een product van April Tea kan niet worden

aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie,

verveelvoudigen, exploiteren of vrijgeven aan derden van de intellectuele en

industriële eigendomsrechten, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verkregen

van April Tea.

12.2 Afnemer zal April Tea er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien hij vaststelt

dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van

April Tea of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer maakt in verband met

de intellectuele en industriële eigendomsrechten van April Tea. Indien April Tea zulks

verlangt zal Afnemer alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan

leiden tot een zo spoedig mogelijk beëindiging van de inbreuk makende handelingen

of het geschil.

Artikel 13 – Vervaltermijn

13.1 Elke vordering van Afnemer jegens April Tea vervalt en/of verjaart door het verloop

van 1 jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Artikel 14 – Conversie en uitleg

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van de

Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het

geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen

Verkoper en Afnemer vervangende bepalingen overeenkomen die wel geldig zijn en

die het meeste inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e)

gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 De titels en kopjes in de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het

leesgemak en zijn voor de inhoud en uitleg van de bepalingen in de Algemene

Voorwaarden van geen betekenis.

Artikel 15 – Bevoegde rechter en toepasselijke recht

15.1 Op alle verbintenissen tussen April Tea en Afnemer en op de algemene

voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en toepassing van het

Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen partijen worden ter beslechting uitsluitend voorgelegd aan

de bevoegde rechter te Amsterdam.